Công bố hợp quy: Các sản phẩm nước khoáng thiên nhiên đóng chai và nước uống đóng chai được nhập, sản xuất, kinh doanh trong nước phải được công bố hợp quy phù hợp với các quy định ở Quy chuẩn này. Phương thức, trình tự, thủ tục công bố hợp quy được thực hiện cùng Quy định về chứng nhận hợp chuẩn, chứng nhận hợp quy và công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy được ban hành kèm cùng Quyết định số 24/2007/QĐ-BKHCN ngày 28 tháng 9 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ và các quy định của pháp luật.

Nước khoáng thiên nhiên đóng chai được quản lý thế nào?

Theo QCVN 6-1: 2010/BYT ban hành quy định về quản lý nước khoáng thiên nhiên đóng chai. Ảnh minh họa

Kiểm tra đối với các sản phẩm nước khoáng thiên nhiên đóng chai và nước uống đóng chai Việc kiểm tra chất lượng, vệ sinh an toàn đối với các sản phẩm nước khoáng thiên nhiên đóng chai và nước uống đóng chai phải được thực hiện cùng các quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, tổ chức, cá nhân nhập, sản xuất các sản phẩm nước khoáng thiên nhiên đóng chai và nước uống đóng chai phải công bố hợp quy phù hợp với các quy định kỹ thuật ở Quy chuẩn này, đăng ký bản công bố hợp quy ở cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cùng phân cấp của Bộ Y tế và bảo đảm chất lượng, vệ sinh an toàn cùng đúng nội dung đã công bố.

Làm thế nào để được hưởng 80% bảo hiểm y tế khi sinh con trái tuyến? Khi sinh con trái tuyến, bảo hiểm y tế sẽ chi trả mức hưởng với tỷ lệ quy định ở khoản 3 Điều 22 Luật bảo hiểm y tế sửa đổi, hỗ trợ năm 2014.

Tổ chức, cá nhân chỉ được nhập, sản xuất, kinh doanh các sản phẩm nước khoáng thiên nhiên đóng chai và nước uống đóng chai sau khi hoàn QCVN 6-1:2010/BYT 8 tất đăng ký bản công bố hợp quy và bảo đảm chất lượng, vệ sinh an toàn, ghi nhãn phù hợp với các quy định của pháp luật.

Hoàng Lan

LEAVE A REPLY